Közadatok

ÁLTALÁNOS
KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete és a 18/2005. (XII. 27.) IHM
rendelet mellékletei alapján

Utolsó
módosítás dátuma: 2018. május

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 I.
Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
2. Székhely: 2000 Szentedre Pátriárka u. 7.
3. Postacím: 2000 Szentendre, Pf. 67.
4. Telefonszám: 26/310-222
5. Faxszám: 26/310-320
6. Központi elektronikus levélcím:
 info@pmk.hu
7. A honlap URL-je: www.hbpmk.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.;
36-26/310-222;

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Werner Ákos igazgató

10. Az ügyfélfogadás rendje: Nyitvatartás

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra: A szervezeti struktúra ábrája

III.
Közzétételi egység: A szerv vezetői

Igazgató:

Dr. Tóth Máté
26/310-222
2001 Szentendre, Pf. 67.

igazgato@pmk.hu

Általános igazgatóhelyettes:

Pongrácz Katalin
26/310-222
2001 Szentendre, Pf. 67.

altalanosigh@pmk.hu

Megyei igazgatóhelyettes:

Tolvaj Lászlóné
26/310-870
2001 Szentendre, Pf. 67.

megyeiigh@pmk.hu

1.2. A
felügyelt költségvetési szervek:

Nincsenek felügyelt költségvetési szervek.

1.3.
Gazdálkodó szervezetek: 
Nincsenek a
szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.

1.4.
Közalapítványok: 
Nincsenek a szerv
által alapított közalapítványok.

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: Pest megyei könyvtáros

2.  A közfeladatot ellátó szerváltal alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím):

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.,
26/310-222; 26/310-320;
 info@pmk.hu

A folyóirat kiadása szünetel.

1.6
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv
felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló
szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
2000 Szentendre, Városház tér 3.
06-26-300-407; 06-26-816-144; 06-26-816-127

kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
www.szentendre.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

szentendre.hu/ugyintezes/ugyfelfogadasi-rend/

1.7.
Költségvetési szervek: 
Nincs
közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv.

2.
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi
egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti
és működési szabályzat
 vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

www.hbpmk.hu/dokumentumok

II.
Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:
 nem releváns

III.
Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Alapító okirat

2. A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának
leírása: SZMSZ

 3. A közfeladatot ellátó szerv
által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: 
Könyvtárhasználati Szabályzat 

4. Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Díjtáblázat

IV.
Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke:

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való
másolatkészítés költségei: Nincs költsége.

V. Közzétételi egység: Nyilvános
kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár kiadványainak listája

2. A közfeladatot ellátó szerv
nyilvános kiadványai témájának leírása:

helyismereti, helytörténeti, könyvtárszakmai kiadványok, módszertani útmutatók, füzetek

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja:

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Helytörténeti gyűjtemény

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Díjtáblázat

VI.
Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések: 
A szervezet nem testületi szerv.

VII.
Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: 
A szervezet nem döntéshozó szerv

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok: Nincs a szervezet által kiírt pályázat.

IX. Közzétételi egység:
Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által
közzétett hirdetmények, közlemények:

www.hbpmk.hu/allas

X.
Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Közzétételi szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7., 26/310-222; 26/310-320; info@pmk.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:      

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztika

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: nem releváns.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél: nem releváns.

XI.
Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: nem releváns.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: nem releváns.

3.
Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége,
ellenőrzések

I.
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:

2015 – könyvtári szakértőivizsgálat

II.
Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III.
Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV.
Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük,
időbeli változásuk: 
www.hbpmk.hu/dokumentumok

V.
Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk: 
www.hbpmk.hu/dokumentumok

3.2. Költségvetések, beszámolók

I.
Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései: www.hbpmk.hu/dokumentumok Költségvetési tervek

II.
Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói:

www.hbpmk.hu/dokumentumok Költségvetési beszámolók

III.
Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

I.
Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke
összesítve

36 fő

 

3 fő

 

II.
Közzétételi egység: Támogatások: 
nem
nyújtottunk támogatást.

III.
Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése
(típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai

 http://www.hbpmk.hu/dokumentumok

 5 millió forint feletti szerződések

IV.
Közzétételi egység: Koncessziók: 
nincsenek koncessziók.

V.
Közzétételi egység: Egyéb kifizetések: 
nincsenek ilyen kifizetések.

VI. Közzétételi
egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések: 
nincs ilyen fejlesztés.

VII.
Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről: www.hbpmk.hu/dokumentumok Közbeszerzés – adásvételi szerződés
könyvbeszerzésre