Jogszabályok

A könyvtárra, mint intézményre vonatkozó jogszabályok

 • 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról
 • 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásáról
 • 49/2016. (XII.28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
 • 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
 • 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (a mellékletben: ODR-támogatás, támogatás közkönyvtári kölcsönzési jogdíjhoz)
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
 • 2011.évi CXCIV törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények átvételével összefüggő egyes kormányrend.-k módosításáról
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • 18/2003. (XII.10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló  2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 319/2001. (XII.29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről
 • 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 2017. évi CLXXX. törvény egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról


Könyvtári jogszabályok

 • 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról 
 • 18/2003. (XII.10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről
 • 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozata Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről
 • 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról
 • 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól
 • 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
 • 416/2017. (XII.18.) Korm. rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
 • 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
 • 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről
 • 26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
 • 51/2014. (XII.10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról
 • 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól.
 • 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • 45/2012. (XI.30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról
 • 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
 • 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
 • 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
 • 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
 • 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 • 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
 • 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
 • 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
 • 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
 • 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról


Könyvtári közfeladatot meghatározó egyéb jogszabályok

 • 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
 • 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelete a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 • 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
 • 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
 • 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 
 • 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 • 1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • 1068/2012. (III.20.) kormányhatározat A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról
 • 1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

Foglalkoztatási szabályok:

 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezés
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról


Szerzői jogi szabályok:

 • 2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről
 • 216/2016. (VII.22) Korm. rendelet a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól
 • 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről
 • 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. § (5) bek.-ben szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közv. és a számukra történő hozzáférh. tétel módjának és feltételeinek meghat.-ról 
 • 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 


Fogyatékkal élők segítése:

 • 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről
 • 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
 • 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról


Európai Uniós jogi aktusok: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő összehangolásáról; 
 • Az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről; 
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó egyes jogokról; 
 • A Bizottság 2011/711/EU ajánlása (2011. október 27.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről 
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2012/28/EU irányelve az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól 
 • A Bizottság 2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása a tudományos információkhoz való hozzáférésről és azok megőrzéséről 
 • Az Európai Parlament és a Tanács   (EU) 2017/1563 RENDELETE (2017. szeptember 13.)a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1563 rendelete (2017. szeptember 13.) a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről
 • Az Európai Parlament és a Tanács  (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 IRÁNYELVE (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról